avije.gotoblog.irhttp://avije.gotoblog.irgotoblog.irfagotoblog.irgotoblog.irشرایط معافیت تحصیلی خدمت سربازی 97http://avije.gotoblog.ir/post/174ادامه مطلب : شرایط معافیت تحصیلی خدمت سربازی 97]]>Sun, 28 Oct 2018 16:05:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/174درخواست معافیت پزشکی حین تحصیل در دانشگاهhttp://avije.gotoblog.ir/post/173ادامه مطلب : درخواست معافیت پزشکی حین تحصیل در دانشگاه]]>Sun, 28 Oct 2018 16:02:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/173مدارک امریه سربازی چیست ؟http://avije.gotoblog.ir/post/172ادامه مطلب : مدارک امریه سربازی چیست ؟]]>Sun, 28 Oct 2018 16:00:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/172مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفهhttp://avije.gotoblog.ir/post/171ادامه مطلب : مشاوره پروژه کسری خدمت نظام وظیفه]]>Sun, 28 Oct 2018 15:58:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/171مشاوره امریه سربازی نظام وظیفهhttp://avije.gotoblog.ir/post/170ادامه مطلب : مشاوره امریه سربازی نظام وظیفه]]>Sun, 28 Oct 2018 15:56:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/170نحوه دریافت پروژه کسری خدمت سربازی 97http://avije.gotoblog.ir/post/169ادامه مطلب : نحوه دریافت پروژه کسری خدمت سربازی 97]]>Sun, 28 Oct 2018 15:53:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/169اخبار پروژه کسری خدمتhttp://avije.gotoblog.ir/post/168ادامه مطلب : اخبار پروژه کسری خدمت]]>Sun, 28 Oct 2018 15:51:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/168اخبار امریه سربازیhttp://avije.gotoblog.ir/post/167ادامه مطلب : اخبار امریه سربازی]]>Sun, 28 Oct 2018 15:48:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/167اخبار امریه سربازیhttp://avije.gotoblog.ir/post/166ادامه مطلب : اخبار امریه سربازی]]>Sun, 28 Oct 2018 15:48:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/166اخبار امریه سربازیhttp://avije.gotoblog.ir/post/165ادامه مطلب : اخبار امریه سربازی]]>Sun, 28 Oct 2018 15:48:00 GMThttp://avije.gotoblog.ir/post/165